Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265))

Spośród kategorii HCVF wyszczególnionych i opisanych w „Kryteriach wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce” na terenie Nadleśnictwa Grójec  w  występują następujące:

            HCVF 1. - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

            HCVF 1.1. - Obszary chronione - fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).

-           HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (Czerwona lista lub gatunki o znaczeniu europejskim).

            HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - lasy odgrywającą znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

            HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).

            HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące - lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

            HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo - świerkowe).

            HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

-           HCVF 4.1. - Lasy wodochronne - źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

            HCVF 4.2. - Lasy glebochronne - lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35 stopni).

            HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

WYNIKI MONITORINGU LASÓW HCVF W NADLEŚNICTWIE GRÓJEC ZA 2020 r.

W Nadleśnictwie Grójec zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej oraz według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council).

Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami wyznaczania „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF” w zasięgu Nadleśnictwa Grójec obejmują następujące kategorie obszarów:

 

Lp.

Kategoria HCVF

Opis kategorii

Powierzchnia

/HA/

1.

HCVF 1.1.

Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe).

 

 

2 051,68

2.

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem ( do tej kategorii zaliczono ostoje bielika, puchacza i bociana czarnego).

 

 

257,77

3.

HCVF 2.

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

 

 

 

3 184,37

4.

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone  w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy, lecz stosunkowo  pospolite w Polsce (np. grądy, buczyny, łęgi).

 

2 963,71

 

5.

HCVF 4.1

Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

 

 

2 187,27

6.

HCVF 4.2

Lasy glebochronne – lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35°).

 

91,55

 

7.

HCVF 6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

 

1 529,08

 

Nadleśnictwo Grójec prowadzi stały monitoring przyrodniczy lasów HCVF w celu uniknięcia działania, które mogłoby zagrozić lasom o szczególnej wartości, gatunkom chronionym i powierzchniom referencyjnym.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2020 r. wykazały, że:

  • Wszystkie zabiegi zostały wykonane zgodnie z obowiązującym  Planem Urządzenia Lasu opracowanym na okres 2014 – 2023 oraz Strategiczną Oceną Oddziaływania PUL na Środowisko i Obszary NATURA 2000;
  • Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ
    na środowisko;
  • Nie odnotowano przypadku negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych
    na walory przyrodnicze lasów HCVF;
  • Zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF oraz wyniki monitoringu sporządzone przez leśniczych dostępne w załączonym pliku PDF
  • W 2020 r. w kategoriach HCVF: 2.1; 4.1; 6.1; 3.2 jak w latach ubiegłych zauważa się zdarzenia spowodowane obniżeniem wód gruntowych:

 

  • W 2020 r. w zasięgu lasów HCVF wystąpiło 2 pożary w leśnictwach Rytomoczydła i  Głuchów.  Przyczyną pożarów w  pirewszym przypadku było podpalenia, w drugim przyczyna nie znana. Łączna powierzchnia pożarów to 0,25 ha. Pożar miał charakter powierzchniowyi nie spowodował strat materialnych: .

 

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Informacja techniczna dotycząca mapy: Jest to mapa z obsługą warstw w formacie geopdf – aby móc włączać/wyłączać poszczególne warstwy, proszę pobrać mapę i otworzyć w Adobe Acrobat Reader DC). W lewym górnym narożniku mapy znajduje się menu z możliwością włączania/wyłączania poszczególnych kategorii.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.