Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest)

WYNIKI MONITORINGU LASÓW HCVF W NADLEŚNICTWIE GRÓJEC ZA 2018 r.

W Nadleśnictwie Grójec zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) oraz w oparciu o „Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu” z dnia 06.03.2017 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF” w zasięgu Nadleśnictwa Grójec obejmują następujące kategorie obszarów:

Lp.

Kategoria HCVF

Opis kategorii

Powierzchnia

/HA/

1.

HCVF 1.1.

Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe).

 

 

2 051,82

2.

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem ( do tej kategorii zaliczono ostoje bielika, puchacza i bociana czarnego).

 

 

348,02

3.

HCVF 2.

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

 

 

 

3 184,37

4.

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone  w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy, lecz stosunkowo  pospolite w Polsce (np. grądy, buczyny, łęgi).

 

2 634,25

 

5.

HCVF 4.1

Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

 

 

2 213,65

6.

HCVF 4.2

Lasy glebochronne – lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35°).

 

92,92

 

7.

HCVF 6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

 

1 534,46

 

Nadleśnictwo Grójec prowadzi stały monitoring przyrodniczy lasów HCVF w celu uniknięcia działania, które mogłoby zagrozić lasom o szczególnej wartości, gatunkom chronionym i powierzchniom referencyjnym.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2018 r. wykazały, że:

 • Wszystkie zabiegi zostały wykonane zgodnie z obowiązującym  Planem Urządzenia Lasu opracowanym na okres 2014 – 2023 oraz Strategiczną Oceną Oddziaływania PUL na Środowisko i Obszary NATURA 2000;
 • Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko;
 • Nie odnotowano przypadku negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych na walory przyrodnicze lasów HCVF;
 • Zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF oraz wyniki monitoringu sporządzone przez leśniczych -  do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej;
 • W 2018 r. w kategoriach HCVF: 2.1; 4.1; 6.1; 3.2 wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne -  szkody spowodowane obniżeniem wód gruntowych:

Szkody abiotyczne w 2018 roku na pozycjach HCVF

Leśnictwo

Adres leśny

Kategoria

Przyczyna

Pow uszk. [ha]

HCVF  nr

Rytomoczydła

16-03-1-01-180   -c   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

1,50

4.1.

Wiczoruda

16-03-1-03-72    -a   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,50

3.2.

Borowiec

16-03-2-07-36    -n   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,17

2.1.

Borowiec

16-03-2-07-37    -f   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,44

2.1.   4.1.

Radziejowice

16-03-3-10-31    -f   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,36

3.2.

Radziejowice

16-03-3-10-60    -c   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

1,27

6.1.

Głuchów

16-03-1-13-11    -m   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,14

4.1.

Głuchów

16-03-1-13-2     -f   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,25

4.1.

Głuchów

16-03-1-13-2     -h   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,40

4.1.

Głuchów

16-03-1-13-64    -k   -00

DRZ.ABIO<=20

OBN.WÓD

0,50

3.2. 4.1.

 

 • W 2018 r. w zasięgu lasów HCVF wystąpił jeden pożar.

Pożar miał charakter powierzchniowy i nie spowodował strat materialnych:

Leśnictwo

Adres leśny

Data pożaru

Pow.  pożaru [ha]

HCVF  nr

Skuły

16-03-3-08-113   -b   -00

2018-04-08

0,15

4.1.

.

 • W 2018 r. w leśnictwach: Rytomoczydła, Wilczoruda, Borowina, Borowiec, Radziejowice oraz Chojnata  w części lasów z kategorią HCVF wystąpił masowy pojaw kornika ostrozębnego.

Łączna powierzchnia wydzieleń lasów HCVF, w których w 2018 r. pozyskiwane było drewno z kodem IPSA – wynosi 287,86 ha.

 •   W rezerwacie „Sokół” postępują szkody spowodowane chorobą jesionu. W

częściwydzieleńjesionobumarłw90 – 95 %. Szacowana masa drewna

martwego, to około 9 tys. m3. Obserwujesię ekspansję leszczyny,która

zajmujecorazwiększą powierzchnię . Jednocześnie brak jest naturalnego

 •  
 •  Dane dotyczące lokalizacji lasów HCVF znajdują się na stronie:  
 •        w warstwie ochrona ekosystemów leśnych.