Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest)

WYNIKI MONITORINGU LASÓW HCVF W NADLEŚNICTWIE GRÓJEC ZA 2019 r.

W Nadleśnictwie Grójec zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High conservation value forest) – zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) oraz w oparciu o „Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu” z dnia 06.03.2017 r.

Zgodnie z wyżej wymienionym zarządzeniem „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF” w zasięgu Nadleśnictwa Grójec obejmują następujące kategorie obszarów:

Lp.

Kategoria HCVF

Opis kategorii

Powierzchnia

/HA/

1.

HCVF 1.1.

Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe).

 

 

2 051,68

2.

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem ( do tej kategorii zaliczono ostoje bielika, puchacza i bociana czarnego).

 

 

348,02

3.

HCVF 2.

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoje ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

 

 

 

3 184,37

4.

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone  w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy, lecz stosunkowo  pospolite w Polsce (np. grądy, buczyny, łęgi).

 

2 620,98

 

5.

HCVF 4.1

Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

 

 

2 212,68

6.

HCVF 4.2

Lasy glebochronne – lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35°).

 

92,92

 

7.

HCVF 6.1

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

 

1 529,08

 

Nadleśnictwo Grójec prowadzi stały monitoring przyrodniczy lasów HCVF w celu uniknięcia działania, które mogłoby zagrozić lasom o szczególnej wartości, gatunkom chronionym i powierzchniom referencyjnym.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2019 r. wykazały, że:

  • Wszystkie zabiegi zostały wykonane zgodnie z obowiązującym  Planem Urządzenia Lasu opracowanym na okres 2014 – 2023 oraz Strategiczną Oceną Oddziaływania PUL na Środowisko i Obszary NATURA 2000;
  • Zadania gospodarcze prowadzone były w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko;
  • Nie odnotowano przypadku negatywnego wpływu zabiegów gospodarczych na walory przyrodnicze lasów HCVF;
  • Zestawienie powierzchni zabiegów gospodarczych w poszczególnych kategoriach HCVF oraz wyniki monitoringu sporządzone przez leśniczych -  do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej;
  • W 2019 r. w kategoriach HCVF: 2.1; 4.1; 6.1; 3.2 jak w latach ubiegłych zauważa się zdarzenia spowodowane obniżeniem wód gruntowych:

 

  • W 2019 r. w zasięgu lasów HCVF wystąpiło 21pożarów wszystkie w leśnictwie Borowiec. Przyczyną pożarów było podpalenie. Łączna powierzchnia pożarów to 17,21ha. Pożar miał charakter powierzchniowy i nie spowodował strat materialnych: .
  • W 2019 r. w leśnictwach: Rytomoczydła, Modrzewina, Borowina, Borowiec, Radziejowice, Głuchów oraz Chojnata  w części lasów z kategorią HCVF wystąpił masowy pojaw kornika ostrozębnego.
  •   W rezerwacie „Sokół” postępują szkody spowodowane chorobą jesionu. W

części wydzieleń jesion obumarł w 90 – 95 %. Martwe drewno w 90% stanowią wywroty. Brak zwartego górnego piętra drzew. Jednocześnie brak jest naturalnego odnowienia.