Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Grójec, Podole 91, 05-600 Grójec.

Budynek Nadleśnictwa Grójec znajduje się przy trasie szybkiego ruchu E7 relacji Warszwa-Kraków. Dojazd do nadleśnictwa drogą serwisową: z trasy E7 w kierunku Krakawa należy się kierować na zjazd Worów i skręcić  drogę w kierunku miejscowości Kośmin - Głuchów. Wejście główne (frontowe) do budynku Nadleśnictwa Grójec znajduje się od  strony dojazdowej w kierunku miejscowości Głuchów. Drugie wejście boczne użytkowe dostępne jest od strony parkingu wewnętrzengo nadleśnictwa.
Wjazd na dziedziniec dostępny jest dla osób zainteresowanych w godzinach 7.30-15.30.

Pojazdy można zaparkować na parkingu ogólnodostępnym od strony frontu budynku oraz na parkingu wyznaczonym w obrębie dziedzińca. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd dla osób niepełnosprawnych możliwy jest od strony dziedzińca.

Dostęp do budynku od strony wejścia głównego nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Osoby nie pełnosprawne są przyjmownane w drugim budnynku nadleśnictwa przez pracowników nadleśnictwa. Wjazd i dojście od strony dziedzińca. Do tego bundynku jest pojazd dla osób niepełnospawnych. Tam tez znajduje się toaleta dla osób nie pełnosprawanych. Drzwi do bunków nadleśnctwa posiadają min. 90 cm szerkości, nie posiadją progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 48 661 26 62 lub drogą e-mail na adres grojec@radom.lasy.gov.pl.