Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych .

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników Nadleśnictwa a jego kompetencje wynikają z art. 35 ustawy o lasach oraz § 22, 23 i 24  Statutu Lasów Państwowych.
Strukturę Nadleśnictwa stanowią:
• biuro nadleśnictwa z siedzibą w Podolu 91, 05-600 Grójec
• leśnictwa (ZL) oraz gospodarstwo szkółkarskie w Skułach

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
• Dział Gospodarki Leśnej (ZG) - kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego (Z),
• Dział Finansowo - Księgowy (KF) - kierowany przez Głównego Księgowego (K),
• Dział Administracyjno - Gospodarczy (SA) - kierowany przez Sekretarza (S),
• Posterunek Straży Leśnej (NS) – kierowany przez Komendanta posterunku Straży Leśnej,
• Stanowisko ds. Kontroli (NN) – Inżynierowie Nadzoru,
• Stanowisko ds. pracowniczych – (NK).
W skład Nadleśnictwa wchodzi 12 leśnictw funkcjonujących w 3 obrębach leśnych:
obręb Grójec - leśnictwa: Rytomoczydła, Modrzewina, Wilczoruda, Michałów, Mogielnica, Głuchów
obręb Nowe Miasto - leśnictwa: Borowina, Borowiec
obręb Skuły - leśnictwa: Skuły, Radziejowice, Osuchów Chojnata oraz gospodarstwo szkółkarskie w Skułach
Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:
• Zastępca Nadleśniczego (Z),
• Główny Księgowy (K),
• Inżynierowie Nadzoru (NN),
• Sekretarz (S),
• Komendant Posterunku Straży Leśnej (NS),
• Specjalista ds. pracowniczych (NK),
• Specjalista ds.  BHP – w zakresie BHP.
Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.
Leśniczowie podlegają bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego, zaś Podleśniczy zatrudniony w danym leśnictwie - Leśniczemu.
Leśniczy ds. szkółkarstwa podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego