Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi.

Użytkowanie lasu jest tą częścią gospodarki leśnej, która zajmuje się planowaniem
i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:
• drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu- jest to użytkowanie główne.
• produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody np. owoców, grzybów.
Użytkowanie lasu to także podejmowanie działań służących do zaspokajania potrzeb społecznych.