Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W NADLEŚNICTWIE GRÓJEC

Wymogi zabezpieczenia pożarowego lasów Nadleśnictwa  Grójec wynikają z określonej dla n-ctwa kategorii zagrożenia pożarowego.

Lasy Nadleśnictwa Grójec zostały zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego -  co oznacza, że nie należą do najbardziej „palnych" lasów w RDLP Radom.

Pieczę nad przeciwpożarowym zabezpieczeniem lasów sprawuje na naszym terenie aż 6 Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych:

Lp

Siedziba Komendy Powiatowej PSP

Adres

Numer telefonu

Powierzchniowy obszar działania (ha)

1

Żyrardów

96-300 Żyrardów;  ul. 1 Maja 61b

(46) 855 35 49

2653,62

2

Białobrzegi        

26 - 800 Białobrzegi;

ul.  Kopernika 4

(48) 613 22 81

2067,31

3

Grójec                       

05-600 Grójec; ul. Strażacka 11 

(48) 664 23 88

8543,98

4

Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Żydowska 7

 

(22) 755-52-37

 

1426,94

5

Przysucha               

26-400 Przysucha; ul.Targowa 3

(48) 675 20 55

85,27

6

Skierniewice

96-100 Skierniewice

Aleja  Rataja 4

(46) 833 36 11

1578,44

 

W skład sił interwencyjnych przewidzianych do gaszenia pożarów lasu na terenie nadleśnictwa wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze komend powiatowych oraz dodatkowo OSP, mające swoje siedziby w okolicznych miejscowościach.

W ramach ogólnie ustalonej kategorii zagrożenia, lasy Nadleśnictwa Grójec podzielone są na 30 stref operacyjnych w ramach trzech stref zagrożenia:

- Strefy o dużym zagrożeniu nr: 243;

- Strefy o średnim zagrożeniu nr: 215; 224; 225; 234 - 242;

- Strefy o małym zagrożeniu nr: 214; 216 -223; 226 - 233.

- 195

Zgodnie z podziałem, każda strefa operacyjna posiada jednostki zadysponowane do udziału w akcji gaśniczej.

Teren nadleśnictwa podzielono na koordynaty adresowe. Zasięgi poszczególnych stref operacyjnych, jak i koordynaty uwidocznione zostały na mapie sytuacyjnej ochrony przeciwpożarowej.

 

W siedzibie biura Nadleśnictwa Grójec, utworzony jest Punkt Alarmowo Dyspozycyjny, podległy bezpośrednio Regionalnemu Punktowi Alarmowo Dyspozycyjnemu przy RDLP w Radomiu.

Wyposażenie jego stanowi: telefon, sprzęt radiowy zapewniający łączność pomiędzy

nadleśnictwem, RDLP i leśnictwami, oraz komputer z oprogramowaniem wykorzystywanym do lokalizacji pożarów.

Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest przez punkt prognostyczny zlokalizowany w Nadleśnictwie Dobieszyn.

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci stworzony został system informatyczny do zbierania, weryfikowania i archiwizowania danych pomiarowych na stronie www.traxelektronik.pl.

Na podstawie dyspozycji RPAD w PAD nadleśnictwa prowadzone są dyżury.

Podstawowe wyposażenie PAD w nadleśnictwa stanowią:

- radiotelefon pasma leśnego umożliwiający bezpośrednie połączenie z PAD przy

  RDLP w Radomiu;

- telefon przewodowy: (48) 661-26-62;

- mapa topograficzna terenu nadleśnictwa z oznakowaną siatką koordynatów

  lotniczych;

- dokumentacja obejmująca sposób postępowania na wypadek powstania pożaru;

- wykaz systemów alarmowania i łączności oraz dziennik dyspozytora;

- zegar;

- książka meldunków;

- komputer z oprogramowaniem wykorzystywanym do lokalizacji pożarów, pracujący

w sieci LP z dostępem do Internetu i kolorowej drukarki A3;

- instrukcja PAD.

Alarmowanie stanowisk kierowania PSP o powstaniu pożaru, odbywa się telefonicznie.

Sprawność alarmową w terenie gwarantują telefony stacjonarne we wszystkich osadach służbowych leśnictw oraz służbowe telefony komórkowe, w jakie wyposażeni zostali wszyscy pracownicy terenowi nadleśnictwa.

 

Do obowiązków PAD przy nadleśnictwie należy:

a) wdrożenie realizacji zadań i przedsięwzięć ochronnych w nadleśnictwie w zależności od SZPL (stopnia zagrożenia pożarowego lasów),

b) nadzór nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podległym terenie i kierowanie jego pracą,

c) ustalenie adresu (miejsca) pożaru zgłoszonego przez sieć obserwacyjną,

d) powiadomienie o pożarze stanowiska kierowania właściwej powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej,

e) powiadomienie o pożarze kierownictwa nadleśnictwa, PAD-u RDLP i właściwej służby terenowej,

f) skierowanie do pożaru własnych sił i środków nadleśnictwa,

g) utrzymywanie łączności z miejscem akcji gaśniczej,

h) w okresach panowania tzw. pogody pożarowej sporządzanie prognozy rozprzestrzeniania się pożaru, bazując na danych meteorologicznych, z wykorzystaniem „modelu pożaru lasu",

i) przestrzeganie wytycznych Zarządzenia Dyrektora RDLP wydawanego na czas trwania bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach.

Każdorazowo do akcji gaśniczej nadleśnictwo może dysponować z własnych środków samochód patrolowo-gaśniczy MITSUBISHI z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym: 400 litrowym zbiornikiem na wodę, dozownikiem środka pianotwórczego i 20 litrowym zbiornikiem środka pianotwórczego.

Ponadto samochód wyposażony jest w pilarkę, 2 szpadle i 2 tłumice oraz ma zamontowaną belkę sygnałową.

Nadleśnictwo co roku zawiera z Zakładami Usług Leśnych umowy na świadczenie usług związanych z dogaszaniem pożarów i zabezpieczaniem pożarzyska, oborywania pożarzysk pługiem oraz prace ręczne związane z dogaszaniem pożarów.

 

W wypadku powstania pożaru lasu, do zadań kierownictwa nadleśnictwa i personelu inżynieryjno- technicznego należy:

- niezwłoczne udanie się na miejsce pożaru;

- zorganizowanie i podjęcie akcji gaśniczej, w tym:

  • zaalarmowanie potrzebnej liczby pracowników nadleśnictwa,
  • sprowadzenie do pożaru środków i sprzętu będącego w dyspozycji nadleśnictwa,
  • wyznaczenie pracowników w celu szybkiego wprowadzenia na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej,
  • zorganizowanie, w miarę potrzeby, ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonych budynków lub terenu
  • zapewnienie stałej łączności pomiędzy miejscem pożaru a PAD nadleśnictw

- przekazanie kierownictwa akcji dowódcy jednostki Straży Pożarnej z chwilą jej przybycia, współpracować z nim i podporządkować się jego rozkazom;

- przejęcie pożarzyska, zorganizowanie jego dogaszania i zabezpieczenie;

- ustalenie, jeszcze w czasie trwania pożaru, przy współudziale Policji i PSP, okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Koordynacją akcji ratowniczo-gaśniczej w wypadku pożaru lasu zajmuje się sztab złożony z przedstawicieli właściwych komend PSP i służby leśnej nadleśnictwa.

Autor tekstu: Irena Kaleta

 

Więcej informacji na stronie: www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe