Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy nadleśnictwa można podzielić na dwie zasadnicze grupy siedlisk pod względem żyzności oraz pod względem wilgotnościowym.

W skali całego Nadleśnictwa Grójec powierzchnia lasów mieszanych i lasów razem wziętych jest niemal dwukrotnie większa (65%) niż borów mieszanych i borów (35%). Grupą wiodącą są lasy mieszane. Pod względem uwilgotnienia dominują siedliska świeże.

 

Tab. Zestawienie powierzchni siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Grójec

                                                                                                                                                                                                                                       

Lp.

Siedliskowy

typ lasu

Powierzchnia leśna

[ha]

[%]

     

1.

Bs

14,32

0,09

2.

Bśw

1901,29

12,13

3.

Bw

2,71

0,02

4.

Bb

1,24

0,01

5.

BMśw

3217,87

20,53

6.

BMw

392,38

2,50

7.

BMb

15,40

0,10

8.

LMśw

6704,92

42,79

9.

LMw

502,37

3,21

10.

LMb

46,39

0,30

11.

Lśw

1608,21

10,26

12.

Lw

581,36

3,71

13.

Ol

585,00

3,73

14.

OlJ

78,07

0,50

15.

19,08

0,12

Ogółem

15670,61

100,00

 

 

W lasach Nadleśnictwa Grójec zinwentaryzowano 17 gatunków występujących jako panujące, jednak tylko 5 ma realne znaczenie lasotwórcze. Gatunkiem dominującym jest sosna. Dość duży udział, chociaż kilkukrotnie mniejszy od sosny, posiada dąb. Pewne znaczenie posiadają jeszcze brzoza i olsza, a w obrębie Grójec również modrzew. Inne gatunki decydują o bioróżnorodności ekosystemów leśnych, lecz nie mają znaczenia gospodarczego.

 

Przeciętne wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, jednolite w całym Nadleśnictwie, przedstawiają się następująco:

Db

- 140 lat

Bk

- 120 lat

So, So.b, Md, Wz, Js, Db.c

- 100 lat

Św, Brz, Ol, Gb, Kl, Jw, Lp, Ak

- 80 lat

- 50 lat

Tp

- 40 lat

Ol odroślowa

- 60 lat