Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku: „ Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Najstarsze okazy dębów liczą 300 lat a największą średnicę – 187 cm ma dąb w leśnictwie Radziejowice
Na terenie lasów administrowanych przez Nadleśnictwo istnieje 33 pomniki przyrody ożywionej. Są to drzewa lub grupy drzew uznana za pomniki przyrod.