Rezerwaty przyrody

W nadleśnictwie znajduje się aż dziewięć rezerwatów przyrody. Ich łączna powierzchnia przekracza 1 tys. ha.

Parki krajobrazowe

Część gruntów Nadleśnictwa Grójec włączono do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Grójec znajdują się cztery Obszary Chronionego Krajobrazu utworzone wzdłuż malowniczych i niezmiernie cennych przyrodniczo dolin rzek, są to: OChK „Dolina rzeki Jeziorki”, OChK „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”, OChK „Bolimowsko- Radziejowicki z doliną środkowej Rawki”oraz OChK „Dolina Chojnatki”

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskie

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.